โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ติดต่อสอบถาม 055 962412, 089 5651025 (คุณมุกดา ทองนุ้ย) mookdat@nu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 962 412