• การใช้การออกแบบประเมินผลเชิงพัฒนา

  • Developmental Evaluation :

  • DE

  • การจัดการเรียนรู้แบบ

  • Active Learning

  • ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

  • ทางวิชาชีพ Professional Learning Community

  • ทางวิชาชีพ (PLC)

DE : Developmental Evaluation
การใช้การออกแบบประเมินผลเชิงพัฒนา หมายถึง วิธีการ ประเมินผลที่เหมาะต่อโครงการพัฒนาที่มีการสร้างสรรค์และมีความซับซ้อนสูง เน้นที่การประเมินเพื่อเรียนรู้และ ปรับตัว ไม่ใช่เน้นประเมินได้ตก

เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย

การส่งเสริม/สนับสนุน โรงเรียนเป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และด้านการจัดการเรียนการ สอน เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย และโรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และทักษะในการดําเนินการต่อเนื่องหลังจบโครงการ

เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สายด่วน GURU

การเป็นผู้ก่อตั้งเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายที่มีองค์ความรู้เชิงลึก คอยให้ปรึกษาคำแนะนำ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและยกระดับการศึกษา สอบถามปัญหา ข้อสงสัย ทุกปัญหา อย่างรวดเร็ว

Clinic :: TSQP

การให้คำปรึกษาศูนย์รวมองค์ความรู้จากเครือข่าย เพื่อแกลเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีการถอดบทเรียนของโรงเรียนในดครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและปรึกษา อย่างทั่วถึงครอบคลุม